ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Het aanbod

Artikel   4 – De aankoop

Artikel   5  De prijs

Artikel   6  De overeenkomst

Artikel   7 – Verzending

Artikel   8 – Verplichtingen ondernemer

Artikel   9 – Verplichtingen afnemer

Artikel 10  Verplichtingen bij klachten

Artikel 11 – Garantie

Artikel 12  Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Garantie

Artikel 15  Klachtenregelingen

Artikel 16 – Geschillen

Bijlage: Klachtenformulier

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 

Sea & See Products B.V.

Spittaalstraat 30

7201ED Zutphen;

Telefoonnummer: 0575 549 819, bereikbaar tijdens kantoor uren.

E-mailadres: info@sea-and-see.com

KvK-nummer: 78299330

Btw-identificatienummer: NL0062973128

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en afnemer.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien op sea-and-see.com en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk via een door hem aangegeven e-mail adres worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke druk/zetfouten vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De aankoop 

De aankoop komt tot stand op het moment van betaling van de afnemer. Bij betaling aanvaard hij meteen de gestelde algemene voorwaarden van Nesef Salt Products.

De ondernemer zal na ontvangst van de betaling, de bestelde goederen zo snel mogelijk verzenden. Dit zal binnen één week gebeuren tenzij via de site wordt aangegeven dat deze periode langer kan zijn, zoals bijvoorbeeld in een vakantieperiode oid.

Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard (betaald), bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

Artikel 5 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. De verzendkosten worden in eerste instantie zonder BTW getoond echter bij de totaalafrekening is ook deze inclusief BTW. 

Artikel 6 – De overeenkomst

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres en telefoonnummer van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

Indien het afgenomen product niet is zoals aangegeven is bij het aanbod, kan men het klachtenformulier downloaden via sea-and-see.com of aanvragen via info@sea-and-see.com.

de informatie over bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 7 – Verzending

De leverancier zal er alles aan doen om het afgenomen product in correcte vorm te versturen, zodanig dat het product in de ideale staat behouden blijft.

Mocht het product bij aflevering niet in goede staat aangeboden worden aan de afnemer, dan dienen VOOR het accepteren en openmaken, in bijzijn van de dienstdoende bezorger, foto’s gemaakt te worden van de beschadiging van de omverpakking.

Deze foto’s en het klachtenformulier dienen zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 48 uur) digitaal naar de leverancier gezonden te worden. Indien niet, dan vervalt het recht op garantie.

Indien gewenst kan het artikel aangetekend en/of verzekerd verzonden worden. De extra kosten zijn voor rekening van de afnemer.

De leverancier kiest het meest aantrekkelijke vervoersbedrijf en is op de hoogte van hun Algemene Voorwaarden.

Op nadrukkelijk verzoek van de afnemer kan een ander vervoersbedrijf genomen worden.

Mocht, bij eventuele transportschade, de leverancier de schade als zijn verantwoordelijkheid erkennen, dan wordt door de leverancier een vervangend product toegezonden, waarbij de verzendkosten voor rekening van de ondernemer zijn. 

Artikel 8 – verplichtingen van de ondernemer

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 9 – verplichtingen van de gebruiker 

Lees voor gebruik eerst goed de gebruiksaanwijzing, zowel op de zoutverpakking als in de folder. Het zout dient met zorg behandeld te worden zoals aangegeven wordt op de verpakking, website en in de bijgevoegde folder.

Schade door aangetrokken vocht door het zout kan niet verhaald worden op de ondernemer.

Vermindering van de werking door verkeerde opslag van het zout (dicht bij stroombronnen/stralingsbronnen) kan niet verhaald worden op de ondernemer.

Artikel 10 – Verplichtingen bij klachten

Als de ondernemer de melding van klachten door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer evalueert de aard van de klacht.

Indien de ondernemer erkent dat de klacht is ontstaan in de verwerking en verpakking van het product of in of tijdens de productie, dan zal de ondernemer een passende vervanging (deze wordt kosteloos verstuurd) regelen of een financiële vergoeding, met een maximum van de prijs van het product inclusief de verzendkosten, geven.

Artikel 11 – Garantie

De ondernemer garandeert en doet er alles aan dat het product in correcte staat bij de afnemer komt.

Aantoonbare mankementen (deze dient aangetoond te worden met foto’s binnen 48 uur na registratie via het klachtenformulier, welke op sea-and-see.com is te vinden of aan te vragen is via info@sea-and-see.com) van het product worden vergoed, door vervanging, door de leverancier. Optimale werking is een half jaar gegarandeerd.

De leverancier zal, als hij het mankement erkent, zorgen voor vervanging. De verzendkosten hiervoor zijn voor rekening van de leverancier.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 13 – Betaling

Wanneer de betaling ontvangen is, geldt dit als aankoop (is de overeenkomst gesloten).

De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen als omschreven tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De afnemer dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Klachtenformulier

 

 

Aan:   Sea & See Products B.V.

Spittaalstraat 30

7201ED Zutphen

0575- 549 819

info@sea-and-see.com

Ik deel u hierbij mede, dat ik een klacht heb over de aankoop van de volgende producten/het volgende product:

Product:

Rekening nummer:

Besteld op:

Ontvangen op:

Omschrijving klacht:

Gemaakte foto’s zijn digitaal verstuurd naar het volgende mailadres:

info@sea-and-see.com Met in de titel het factuurnummer.

Naam:                                                                                  Datum

Plaats:                                                                                  Handtekening: